Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

 

Aktuálny OZNAM - Návštevy na objednávku

V rámci 1 fázy uvoľňovania opatrení v zariadeniach sociálnych služieb vydaného Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR informujeme o podmienkach návštev Vašich blízkych výlučne  v záhrade zariadenia, v čase určenom po telefonickej dohode návštevníka s povereným zamestnancom zariadenia.

pre dohodnutie návštevy volajte: 0901 700 621

- termín objednania návštevy: pondelok - piatok od 10,00 - do 11,30 hod

                                                                                         od 15,00 - do 16, 30 hod

                                                         sobota - nedeľa od   15,00  - do 16,30 hod

 - návšteva prebieha v záhrade Domova vďaky

 - dĺžka návštevy max. 30 minút

 - počet návštevníkov max. dve dospelé osoby ( naj. manželia)

- maloletým osobám vo veku do 15 rokov nie je povolené zúčastniť sa návštevy v zariadení

 - návštevník vstupuje do areálu zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest

 - podrobí sa meraniu telesnej teploty

- vykoná povinnú administratívu

V prípade ak chcete vedieť viac o zdravotnom stave prijímateľa Domova vďaky alebo aké koľvek iné otázky radi Vám odpovieme denne: 8:00 do 14:00 hod.

Domov vďaky robí všetky opatrenia, aby boli naši prijímatelia v bezpečí.

Ďakujeme Vám za podporu.


 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Denný stacionár.

 

Vážení obyvatelia, milí dôchodcovia!

 

Touto cestou Vám oznamujeme, že v Domove vďaky máte možnosť stráviť v dennom stacionári príjemné chvíle. Denný stacionár je otvorený

od pondelka do piatka od 7.00 do 16. 30 hod., kde je zabezpečená strava 3x v priebehu dňa. Pokiaľ sme vzbudili Váš záujem, prihláste sa prosím  na tel. kontakte: 041/542 37 26

 

Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná občanom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi, ktorí nemôžu občanovi zabezpečiť celodennú starostlivosť. V dennom stacionári sa personál zariadenia snaží o aktívne trávenie voľného času a nadviazanie kontaktu občana s ostatnými klientmi.

 

Starostlivosť o klientov zabezpečuje sociálny pracovník a tiež zdravotný  a ošetrovateľský personál.

 

Kontaktná osoba : Sociálna pracovníčka

 

Základnou náležitosťou pre prijatie do zariadenia je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré na základe žiadosti občana vydáva mesto Rajec.

---------------------------------------------------------------------------------------

O nás... 

Keď je človek vyrovnaný so svojím životom a na základe svojich životných skúseností si určil priority, ľahšie verí, že obdobie jeho staroby môže byť šťastné, harmonické a krásne. 

Zo všetkého treba vyťažiť čo najviac a obohatiť svoj život. Je prirodzené, že senior môže mať obavy z tohto obdobia života. Možno má strach zo straty sociálnych kontaktov alebo fyzickej sily, možno z choroby alebo závislosti na pomoc inej osoby... 

V Domove vďaky sa práve z týchto dôvodov snažíme podať pomocnú ruku, zabezpečiť kvalitnú zdravotnú, sociálnu, kultúrnu a duchovnú starostlivosť a pestrý program s prihliadnutím na momentálny zdravotný stav klienta a jeho osobné záujmy.

Domov vďaky je kombinované zariadenie Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov. Vznikol 15.12.1992. Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.

Zmyslom Domova vďaky je starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí potrebujú pomoc inej osoby, ale taktiež aj o dospelých ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím, ktorých zdravotný stav si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a tá im nemôže byť poskytnutá v ich prirodzenom prostredí

V našom zariadení sa snažíme vytvoriť rodinnú amtosféru, k čomu napomáhajú prirodzené sociálne kontakty aj s ľuďmi mimo zariadenia, spolupráca medzi pracovníkmi, priateľstvo, trpezlivosť, ľudský prístup, možnosť vybavenia izieb podľa osobitných požiadaviek klienta, sloboda vierovyznania, voľný pohyb obyvateľov mimo zariadenia, pomoc širšiemu okruhu ľudí s postihnutím, spolupráca so samosprávou, cirkevnými organizáciami a štátnou správou, spolupráca s inými zariadeniami sociálnych služieb...

Hlavným cieľom a poslaním Domova vďaky je zabezpečiť pre svojich klientov dôstojnú starobu a zavŕšenie života.


 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.