Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia

Domov vďaky Rajec

Zriaďovateľom Domova vďaky je Mesto Rajec.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom zasadnutí dňa 26.11.1992 uznesením č. 160/92 zriadilo Domov vďaky ako  svoju  príspevkovú  organizáciu  dňom  15.12.1992. Organizácia  má  právnu subjektivitu a kontroluje ju zriaďovateľ. Uznesením MZ č.75/2013 bol schválený dodatok č. 4 Zriaďovacej listiny, ktorým bola zmenená forma hospodárenia  Domova vďaky z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu  s účinnosťou od 1.1.2014. 

 

Domov vďaky je kombinované zariadenie.

    a/ zariadení pre seniorov

    b/ domov sociálnych služieb

  

Druh poskytovanej sociálnej služby:

    a/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

 

    b/ podporné služby, ktorými sú:

-        poskytovanie sociálnej služby v jedálni

-        poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny  

 

 

Forma poskytovania sociálnej služby

V Domove    vďaky    sa    poskytuje   pobytová    forma   sociálnej    služby ako celoročná

sociálna služba.

 

pdf strategicka-vizia 295.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.