Domov vďaky

Domov vďaky
Obyvatelia
Počasie

DENNÝ STACIONÁR

Denný stacionár

Pozitíva denného stacionára:

-  postihnutý nie je úplne vytrhnutý zo svojho prirodzeného prostredia,
-  väčšia zainteresovanosť rodiny a menší emocionálny tlak na príbuzných, možnosť
   poradenstva,
-  aktivizácia postihnutého, zamedzenie izolácii, dohľad nad liečbou vytvorenie pocitu istoty
   a bezpečia,
-  nižšia finančná a personálna záťaž na inštitúciu poskytujúcu službu,
-  pri progresívnych ochoreniach prechodový stupeň do celoročného pobytu,
-  širšia miera socializácie ako v stereotypnom domácom prostredí,
-  vytvorenie pocitu istoty a bezpečia,
-  zlepšenie finančného postavenia členov rodiny,
-  členovia rodiny majú možnosť pokračovať v zamestnaní.

V dennom stacionári sa poskytuje:

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• stravovanie,

A zabezpečuje:

• pracovná terapia,
• záujmová činnosť.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácií.

Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná občanom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi, ktorí nemôžu občanovi zabezpečiť celodennú starostlivosť. V dennom stacionári sa personál zariadenia snaží o aktívne trávenie voľného času a nadviazanie kontaktu občana s ostatnými klientmi.

• ergoterapeutické činnosti a aktivizačné programy,
• priestory pre odpočinok,
• dohľad nad užívaním liekov,
• hygienický dohľad,
• stravovanie 3x denne podľa doporučenia lekára (strava RACIO, DIA, žlčníková diéta),
• inštitucionálne a sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom,
• kontroly krvného tlaku.

Starostlivosť o klientov zabezpečuje sociálny pracovník a tiež zdravotný  a ošetrovateľský personál.

Prevádzková doba Denného stacionára: Po - Pia : 7,00 – 16,30 hod. v počte 5 klientov.

Klienti denného stacionára sa budú zdržiavať v miestnosti A ( spoločenská miestnosť), kde sa im v čase od 9.00 do 11.30 bude venovať sociálny pracovník , ktorý zabezpečuje ergoterapiu a záujmovú činnosť a personál zdravotného úseku, ktorý zabezpečuje dohľad.  V čase príchodu do zariadenia, v čase raňajok a obeda sa klienti budú zdržiavať v miestnosti B (prístavbová časť jedálne), kde im bude podávaná strava a vytvorené podmienky na odpočinok.

V dennom stacionári sa budú realizovať:

A. Odborné činnosti – sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
B. Obslužné činnosti – stravovanie
C. Ďalšie činnosti - záujmová činnosť, sociálne terapie (muzikoterapia ,biblioterapia aromaterapia, terapia hrou, činnostná terapia ,psychomotorická terapia ,pracovná terapia)

Režim dňa v zariadení:

  7.00 – 7.30 hod.   – príchod do zariadenia
  8.00 ­– 8.30 hod.   – raňajky, podávanie liekov
  8.30 – 9.00 hod.   – modlitba v kaplnke
  9.00 – 11.30 hod.  – záujmová činnosť skupinová, individuálna, sociálne terapie
11.30 – 12.30 hod.  – obed, podávanie liekov
12.30 – 14.00 hod.  – odpočinok, hobby aktivity, podávanie kávy
14.00 – 16.30 hod.  – záujmová činnosť a odchod do domáceho prostredia

Denný stacionár je zriadený v Domove vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec

Kontakt: telefón 041/542 37 26 , fax 041/542 21 75 , e-mail domovvdaky@mail.t-com.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Havrilová – sociálna pracovníčka

Základnou náležitosťou pre prijatie do zariadenia je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré na základe žiadosti občana vydáva mesto Rajec.

Ako vybaviť:

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive na mesto Rajec a Domov vďaky.

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

• lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov,
• dôležité je uviesť telefonický kontakt žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka, ktorí
   budú vopred telefonicky oboznámení s návštevou v domácnosti.,
• v odôvodnení poskytovania sociálnej služby je potrebné uviesť dôvod podania žiadosti o
   sociálnu službu s opisom zdravotnej a sociálnej situácie žiadateľa o sociálnu službu,
• potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní, či nepoberaní príspevku na
  osobnú asistenciu a poskytovaní, či neposkytovaní peňažného príspevku za opatrovanie,
  ktoré je nutné dať potvrdiť na príslušnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa,
• lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní zmluvný
  lekár žiadateľa (je možné nahradiť uvedené tlačivo posudkom, správou o priebehu a vývoji
  choroby a zdravotného postihnutia  alebo výpisom zo zdravotnej dokumentácie nie
  staršieho ako 6 mesiacov)

 

 

 

 

pdf Žiadosť o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu 130.4 KB
doc Žiadosť o prijatie do denného pobytu 27.5 KB
pdf Lekársky nález na posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu 50.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Domov vďaky, © 2013 - BROS Computing, s.r.o.